Quantcast
LSO privātuma politika | VSIA LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS

LSO privātuma politika

Pārzinis Jūsu personas datu apstrādei ir VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” Reģ.Nr.42103049403, adrese Radio iela 8, Liepāja, kontaktinformācija: tel. +371 63489272,  e-pasts info@lso.lv

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis +371 63425260, e-pasts diana.grinberga@lso.lv

 

1.Šī privātuma politika nosaka VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris”, adrese Radio iela 8, Liepājā, LV-3401, personas datu aizsardzībā piemērojamos pamatprincipus, kurus VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” (turpmāk- Organizācija) piemēro veicot personas datu apstrādi.

2.Visi termini šajos noteikumos tiek tulkoti  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē.

3.Personas datu apstrādi Organizācija veic atbilstoši definētiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādi veic tikai saskaņā ar tiem. Organizācija personas datus glabā tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu noteiktos personas datu apstrādes mērķus.

4.Organizācija īsteno drošības pasākumus, lai aizsargātu datus no nejaušas vai neatļautas personu datu apstrādes, nesankcionētas modifikācijas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

5.Organizācija veic šādu personas datu apstrādi, bet ne tikai:

Organizācija apstrādā personas datus arī citu datu apstrādi citiem datu apstrādes mērķiem, pirms kuru uzsākšanas Organizācija Jūs informēs.

6.Datu subjektam Organizācija nodrošina piekļuvi saviem personas datiem, kas par to savākti, lai datu subjekts pārliecinātos par tās likumīgumu. Organizācija nodrošina, ka datu subjekti pirms viņu datu apstrādes tiek informēti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.pantu.

7.Jums ir tiesības pieprasīt Organizācija piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi. Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja jums par to rodas šaubas.

8.Organizācija nenodod Jūsu personas datus trešajām personām bez Jūsu piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti.

9.Gadījumā, ja Organizācija Jūsu personas datu apstrādē iesaista personas datu apstrādātājus, tad Organizācija ir pārliecinājusies, ka apstrādātājs nodrošina tādu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, tostarp Organizācija noteiktajām drošības prasībām.

10.Par datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” pa tālruni: +371 63425260 vai e-pastu diana.grinberga@lso.lv

Organizācija ir ieinteresēta, lai Jūs gūtu pārliecību par Jūsu apstrādāto datu likumīgumu un godprātību un Organizācija sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, lai Jūs šādu pārliecību varētu gūt.

Informēšana par personu datu apstrādi VSIA “Liepājas Simfoniskais orķestris” organizēto kocertu apmeklētājiem, kuriem tiek lūgts aizpildīt anketu.


Jūnijs
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30